FA

Supervision and Consultation

Supervision and Consultation
با توجه به تنوع بسیار زیاد محصولات بسا و پیچیدگی پروژه های اجرای کفپوش های بسا پلیمر و جهت ارائه خدمات هرچه بهتر، بسا پلیمر بر خود لازم می دارد که در موارد زیر در کنار مشتریان خود بوده و با همراهی پرسنل خود آرامش و اعتماد بیشتری برای مشتریان با ارمغان آورد.
از این رو اهم مواردی را که در دستور کار بخش امور نظارتی و مشاوره بسا پلیمر قرار گرفته است به اختصار بیان می دارد:
 
-         تعیین زمانی برای بازدید از پروژه های مشتریان
-         ارائه مشاوره فنی جهت انتخاب بهترین سیستم کفپوش های بسا پلیمر بر اساس نیاز مشتری
-         بررسی کاستی ها، معایب و ویژگی های مطلوب پروژه درخواستی مشتری
-         ارائه دقیق میزان مواد مصرفی بر اساس ماهیت و چگونگی انجام پروژه
-         راهنمایی در خصوص انتخاب رنگ مناسب کفپوش بر اساس نوع کاربرد
-         ارائه دقیق پیش نیاز های محل پروژه جهت استفاده از محصولات
-         آموزش نحوه اختلاط و اجرای محصولات
-         آموزش شرایط استفاده و نگهداری محصولات
-         ارائه زمان دقیق برای شروع اجرای پروژه
-         تخمین مناسب از مدت زمان اجرای پروژه
-         معرفی و حضور ناظر متعهد و آگاه بساپلیمر در مدت زمان اجرای پروژه
-         بررسی و رعایت نکات ایمنی لازم در مدت زمان اجرای پروژه توسط ناظر بسا پلیمر
-         نظارت بر اجرای دقیق مراحل انجام پروژه

Advice Form

  • *Full Name
  • *Email
  • Description
  • *Please enter the characters in the box below:
  •